سخنان رهبرمعظم انقلاب پیرامون اعتکاف
1396/01/19

این اعتکاف را قدر بدانید...
با خدا ارتباطمان را قوی کنیم تا در زندگی قوی باشیم...