یکی از دلایل اهمیت نماز جمعه
1397/04/11

مقام معظم رهبری: یک دلیل بر اینکه نماز جمعه خیلی مؤثر است، این است که پس از پانزده سال که از انقلاب می‌گذرد، هنوز دشمنان ما در تبلیغاتشان، علیه نماز جمعه کار می‌کنند. اگر شما به تبلیغات رادیوهای بیگانه گوش کنید، می‌بینید که هنوز به راههای مختلف علیه نماز جمعه حرف می‌زنند. یکی از بیانات مکرر امام (رضوان الله علیه) این بود که شما وقتی می‌بینید دشمن روی چیزی حساسیت دارد، در مقابل آن حساسیت داشته باشید- البته مضمون فرمایش ایشان است- اگر دیدید دشمن خیلی مذمت چیزی را می‌کند، بدانید یک خیری در آن هست. این که این همه دشمنان ما- چه خودشان مستقیماً و چه احیاناً عواملشان در گوشه و کنار- علیه نماز جمعه تلاش و کار می‌کنند، حکایت از این می‌کند که نماز جمعه هنوز خیلی مضر به منافع دشمنان ماست.

امیدواریم خداوند متعال به همة ما توفیق بدهد تا بتوانیم این واجب عظیم الهی را به درستی اقامه کنیم.